شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

     با نمایندگی  آقای مهندس منصور دانایی مقدم - رئیس هیئت مدیره

-  شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (سهامی خاص)

     با نمایندگی  آقای مهندس  حسن آریافر- نایب رئیس هیئت مدیره

-  شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب (سهامی خاص)

    با نمایندگی  آقای آقای مهندس محسن قالیچه باف یزدی -  عضو هیئت مدیره


     آقای مهندس شمس اله نعمتی خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل

    مبلغ سرمایه ثبت شده:   10،000،000  ریال  می باشد.

هیئت مدیره1

هیئت مدیره 2